Published Date : 2020-01-20 (Modified Date : 2021-02-15)

कार्यालय: खाद्य प्रविधी तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय, विराटनगर ।

क्र.सं.

पद

श्रेणी

सेवा

समूह

क सं नं

कर्मचारीको नाम

कैफियत

1

वरिष्ठ खाद्य अनुसन्धान अधिकृत

रा प द्वि

नेपाल कृषि

खा.पो.गु.नि.

 

श्री राजकुमार रिजाल

 

2

खाद्य अनुसन्धान अधिकृत

रा प तृ

नेपाल कृषि

खा.पो.गु.नि.

१८१०२१

श्री संजय भण्डारी

 

3

खाद्य अनुसन्धान अधिकृत

रा प तृ

नेपाल कृषि

खा.पो.गु.नि.

 

 

 

4

खाद्य अनुसन्धान अधिकृत

रा प तृ

नेपाल कृषि

खा.पो.गु.नि.

१७७९८३

श्री नीरत कटवाल

 

5

खाद्य अनुसन्धान अधिकृत

रा प तृ

नेपाल कृषि

खा.पो.गु.नि.

 

रिक्त

 

6

प्राविधिक सहायक

रा प अनं प्र

नेपाल कृषि

खा.पो.गु.नि.

 

 

 

7

प्राविधिक सहायक

रा प अनं प्र

नेपाल कृषि

खा.पो.गु.नि.

२१८०१६

श्री शङ्कर न्यौपाने

 

8

प्राविधिक सहायक

रा प अनं प्र

नेपाल कृषि

खा.पो.गु.नि.

२३१९९१

श्री विरेन्द्र कुमार दास

 

9

प्राविधिक सहायक

रा प अनं प्र

नेपाल कृषि

खा.पो.गु.नि.

 

श्री प्रमीला राइ

सेवा करार

10

प्राविधिक सहायक

रा प अनं प्र

नेपाल कृषि

खा.पो.गु.नि.

 

श्री लिला  खनाल

सेवा करार

11

नायव प्राविधिक सहायक

रा प अनं द्वि

नेपाल कृषि

खा.पो.गु.नि.

२३३१६२

श्री दृष्य ढकाल

 

12

खा अ अ, करार

रा प तृ

नेपाल कृषि

मा वा

 

रिक्त

 

13

कम्प्युटर अप्रेटर, करार

रा प अनं प्र

      -

   -

 

रिक्त

 

14

का स, करार

विहिन

नेपाल कृषि

सा.प्र.

९६३००

श्री खड्ग ब कटुवाल

 

15

का स, करार

विहिन

नेपाल कृषि

सा.प्र.

१८६०३८

श्री कृष्ण प्र भट्टराई

 

 कार्यालय: खाद्य प्रविधी तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय, जनकपुर ।

क्र.सं.

पद

श्रेणी

सेवा

समूह

क सं नं

कर्मचारीको नाम

कैफियत

1

वरिष्ठ खाद्य अनुसन्धान अधिकृत

रा प द्वि

नेपाल कृषि

खा.पो.गु.नि.

१४४८४८

श्री विजय खनाल

 

2

खाद्य अनुसन्धान अधिकृत

रा प तृ

नेपाल कृषि

खा.पो.गु.नि.

१८४९९३

श्री मदन कुमार चापागाई

अध्ययन

3

खाद्य अनुसन्धान अधिकृत

रा प तृ

नेपाल कृषि

खा.पो.गु.नि.

२१९५३०

श्री मेनष श्रेष्ठ

 

4

खाद्य अनुसन्धान अधिकृत

रा प तृ

नेपाल कृषि

खा.पो.गु.नि.

 

 

 

5

खाद्य अनुसन्धान अधिकृत

रा प तृ

नेपाल कृषि

खा.पो.गु.नि.

 

 

 

6

प्राविधिक सहायक

रा प अनं प्र

नेपाल कृषि

खा.पो.गु.नि.

२१०८८३

श्री प्रविण कुमार तिवारी

 

7

प्राविधिक सहायक

रा प अनं प्र

नेपाल कृषि

खा.पो.गु.नि.

 

 

 

8

प्राविधिक सहायक

रा प अनं प्र

नेपाल कृषि

खा.पो.गु.नि.

 

 

 

9

प्राविधिक सहायक

रा प अनं प्र

नेपाल कृषि

खा.पो.गु.नि.

 

 

 

10

प्राविधिक सहायक

रा प अनं प्र

नेपाल कृषि

खा.पो.गु.नि.

 

 

 

11

नायव प्राविधिक सहायक

रा प अनं द्वि

नेपाल कृषि

खा.पो.गु.नि.

 

 

 

12

खा अ अ, करार

रा प तृ

नेपाल कृषि

मा वा

 

 

 

13

कम्प्युटर अप्रेटर, करार

रा प अनं प्र

नेपाल कृषि

खा.पो.गु.नि.

 

 

 

14

का स, करार

विहिन

नेपाल कृषि

खा.पो.गु.नि.

 

 

 

15

का स, करार

विहिन

नेपाल कृषि

खा.पो.गु.नि.

 

 

 

 कार्यालय: खाद्य प्रविधी तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय, हेटौडा।

क्र.सं.

पद

श्रेणी

सेवा

समूह

क सं नं

कर्मचारीको नाम

कैफियत

1

वरिष्ठ खाद्य अनुसन्धान अधिकृत

रा प द्वि

नेपाल कृषि

खा.पो.गु.नि.

 

श्री सोमकान्त रिजाल

 

2

खाद्य अनुसन्धान अधिकृत

रा प तृ

नेपाल कृषि

खा.पो.गु.नि.

२१९८१६

श्रृजना महर्जन

 

3

खाद्य अनुसन्धान अधिकृत

रा प तृ

नेपाल कृषि

खा.पो.गु.नि.

 

 

 

4

खाद्य अनुसन्धान अधिकृत

रा प तृ

नेपाल कृषि

खा.पो.गु.नि.

 

 

 

5

खाद्य अनुसन्धान अधिकृत

रा प तृ

नेपाल कृषि

खा.पो.गु.नि.

 

 

 

6

प्राविधिक सहायक

रा प अनं प्र

नेपाल कृषि

खा.पो.गु.नि.

 

श्री अनिता पौडेल

 

7

प्राविधिक सहायक

रा प अनं प्र

नेपाल कृषि

खा.पो.गु.नि.

 

 

 

8

प्राविधिक सहायक

रा प अनं प्र

नेपाल कृषि

खा.पो.गु.नि.

 

 

 

9

प्राविधिक सहायक

रा प अनं प्र

नेपाल कृषि

खा.पो.गु.नि.

२१५४९८

श्री अशोक गौतम

 

10

प्राविधिक सहायक

रा प अनं प्र

नेपाल कृषि

खा.पो.गु.नि.

 

 

 

11

नायव प्राविधिक सहायक

रा प अनं द्वि

नेपाल कृषि

खा.पो.गु.नि.

 

 

 

12

खा अ अ, करार

रा प तृ

नेपाल कृषि

माइक्रो वा

 

 

 

13

कम्प्युटर अप्रेटर, करार

रा प अनं प्र

विविध

 

 

 

 

14

का स, करार

विहिन

 प्रशासन

सा प्र

१३९४८३

श्री मान ब गुरुङ्ग

 

15

का स, करार

विहिन

 प्रशासन

सा प्र

 

 

 

 कार्यालय: खाद्य प्रविधी तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय, भैरहवा।

क्र.सं.

पद

श्रेणी

सेवा

समूह

क सं नं

कर्मचारीको नाम

कैफियत

1

वरिष्ठ खाद्य अनुसन्धान अधिकृत

रा प द्वि

नेपाल कृषि

खा.पो.गु.नि.

 

श्री विमल कुमार दाहाल

 

2

खाद्य अनुसन्धान अधिकृत

रा प तृ

नेपाल कृषि

खा.पो.गु.नि.

१३७६६५

श्री आनन्‍द डंगोल

 

3

खाद्य अनुसन्धान अधिकृत

रा प तृ

नेपाल कृषि

खा.पो.गु.नि.

१८१३१९

श्री ज्योत्सना शर्मा

 

4

खाद्य अनुसन्धान अधिकृत

रा प तृ

नेपाल कृषि

खा.पो.गु.नि.

१८३७२०

श्री श्रवण कुमार ढुंगाना

 

5

खाद्य अनुसन्धान अधिकृत

रा प तृ

नेपाल कृषि

खा.पो.गु.नि.

 

 

 

6

प्राविधिक सहायक

रा प अनं प्र

नेपाल कृषि

खा.पो.गु.नि.

   

 

7

प्राविधिक सहायक

रा प अनं प्र

नेपाल कृषि

खा.पो.गु.नि.

   

 

8

प्राविधिक सहायक

रा प अनं प्र

नेपाल कृषि

खा.पो.गु.नि.

 

 

 

9

प्राविधिक सहायक

रा प अनं प्र

नेपाल कृषि

खा.पो.गु.नि.

२१५४८०

श्री करुणा गुरुङ

 

10

प्राविधिक सहायक

रा प अनं प्र

नेपाल कृषि

खा.पो.गु.नि.

 

श्री गौरी हमाल

सेवा करार

11

नायव प्राविधिक सहायक

रा प अनं द्वि

नेपाल कृषि

खा.पो.गु.नि.

 

श्री 

सेवा करार

12

खा अ अ, करार

रा प तृ

नेपाल कृषि

माइक्रो वा

 

 

 

13

कम्प्युटर अप्रेटर, करार

रा प अनं प्र

विविध

 

 

 

 

14

का स, करार

विहिन

 प्रशासन

सा प्र

 

 

 

15

का स,

विहिन

 प्रशासन

सा प्र

 

 

 

 कार्यालय: खाद्य प्रविधी तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय, नेपालगन्ज ।

क्र.सं.

पद

श्रेणी

सेवा

समूह

क सं नं

कर्मचारीको नाम

कैफियत

1

वरिष्ठ खाद्य अनुसन्धान अधिकृत

रा प द्वि

नेपाल कृषि

खा.पो.गु.नि.

 

श्री ज्ञानेन्द्र प्रसाल मण्डल

 

2

खाद्य अनुसन्धान अधिकृत

रा प तृ

नेपाल कृषि

खा.पो.गु.नि.

 

श्री विवेक सुवेदी

सेवा करार

3

खाद्य अनुसन्धान अधिकृत

रा प तृ

नेपाल कृषि

खा.पो.गु.नि.

 

रिक्त

 

4

खाद्य अनुसन्धान अधिकृत

रा प तृ

नेपाल कृषि

खा.पो.गु.नि.

 

रिक्त

 

5

खाद्य अनुसन्धान अधिकृत

रा प तृ

नेपाल कृषि

खा.पो.गु.नि.

 

6

प्राविधिक सहायक

रा प अनं प्र

नेपाल कृषि

खा.पो.गु.नि.

१९०६६८

श्री नेत्र बोगटी

 

7

प्राविधिक सहायक

रा प अनं प्र

नेपाल कृषि

खा.पो.गु.नि.

 

श्री प्रेम अर्याल

 

8

प्राविधिक सहायक

रा प अनं प्र

नेपाल कृषि

खा.पो.गु.नि.

 

श्री मनोज यादव

सेवा करार

9

प्राविधिक सहायक

रा प अनं प्र

नेपाल कृषि

खा.पो.गु.नि.

 

रिक्त

 

10

प्राविधिक सहायक

रा प अनं प्र

नेपाल कृषि

खा.पो.गु.नि.

 

रिक्त

 

11

नायव प्राविधिक सहायक

रा प अनं द्वि

नेपाल कृषि

खा.पो.गु.नि.

 

 

 

12

खा अ अ, करार

रा प तृ

नेपाल कृषि

माइक्रो वा

 

रिक्त

 

13

कम्प्युटर अप्रेटर, करार

रा प अनं प्र

विविध

 

 

रिक्त

 

14

का स, करार

विहिन

 प्रशासन

सा प्र

१५८११३

श्री लक्ष्मी नारायण थारु

 

15

का स, करार

विहिन

 प्रशासन

सा प्र

१५३०६४

श्री श्याम ठकुरी

 

 कार्यालय: खाद्य प्रविधी तथा गुण नियन्त्रण कार्यालयधनगढी ।

क्र.सं.

पद

श्रेणी

सेवा

समूह

 सं नं

कर्मचारीको नाम

कैफियत

1

वरिष्ठ खाद्य अनुसन्धान अधिकृत

रा प द्वि

नेपाल कृषि

खा.पो.गु.नि.

 

श्री नवराज दाहाल

 

2

खाद्य अनुसन्धान अधिकृत

रा प तृ

नेपाल कृषि

खा.पो.गु.नि.

 

उज्जवल कोइराला

सेवा करार

3

खाद्य अनुसन्धान अधिकृत

रा प तृ

नेपाल कृषि

खा.पो.गु.नि.

 

रिक्त

 

4

खाद्य अनुसन्धान अधिकृत

रा प तृ

नेपाल कृषि

खा.पो.गु.नि.

 

रिक्त

 

5

खाद्य अनुसन्धान अधिकृत

रा प तृ

नेपाल कृषि

खा.पो.गु.नि.

 

रिक्त

 

6

प्राविधिक सहायक

रा प अनं प्र

नेपाल कृषि

खा.पो.गु.नि.

 

श्री विजय पराजुली

 

7

प्राविधिक सहायक

रा प अनं प्र

नेपाल कृषि

खा.पो.गु.नि.

 

श्री राजेश चौधरी 

सेवा करार

8

प्राविधिक सहायक

रा प अनं प्र

नेपाल कृषि

खा.पो.गु.नि.

 

रिक्त

 

9

प्राविधिक सहायक

रा प अनं प्र

नेपाल कृषि

खा.पो.गु.नि.

 

रिक्त

 

10

प्राविधिक सहायक

रा प अनं प्र

नेपाल कृषि

खा.पो.गु.नि.

 

रिक्त

 

11

नायव प्राविधिक सहायक

रा प अनं द्वि

नेपाल कृषि

खा.पो.गु.नि.

 

रिक्त

 

12

खा अ अ, करार

रा प तृ

नेपाल कृषि

माइक्रो वा

 

रिक्त

 

13

कम्प्युटर अप्रेटर, करार

रा प अनं प्र

विविध

 

 

रिक्त

 

14

का स, करार

विहिन

 प्रशासन

सा प्र

 

गिता कुमारी चौधरी

 

15

का स, करार

विहिन

 प्रशासन

सा प्र

 

विना कुमारी चौधरी

 

 

Contact Info

Department of Food Technology and Quality Control

Babarmahal, Kathmandu, Nepal

Phone : +977-1-4262369, 4262430

Fax :+977-1-4262337

Email: info@dftqc.gov.np

WEB : www.dftqc.gov.np

Site Visited

site visit

   Video Gallery View All

National Anthem of Nepal