Government of Nepal

Ministry of Agriculture and Livestock Development

Department of Food Technology and Quality Control

Babarmahal, Kathmandu

   Babarmahal, Kathmandu, Nepal
 Contact No.: +977-1-4262369, 4262430
 Fax : +977-1-4262337
 E-mail: info@dftqc.gov.np

Clear
S.N. Title Division/Office Published Date
1. केहि नेपाल ऐन लाई संशोधन गर्न बनेको ऐन २०७५ मा उल्लेखित खाद्य ऐन सम्बन्धी ब Admin 2019-03-20   Download
2. राजपत्रमा प्रकाशित दाना पदार्थ ऐन, २०३३ देहायका जिल्लाहरुमा प्रारम्भ हुने Admin 2019-03-15   Download
3. दाना-पदार्थ ऐन २०३३ संशोधन समेत Admin 2018-11-16   Download
4. खाद्य ऐन २०२३ संशोधन समेत Admin 2018-10-11   Download
5. Food Act, 2023 Admin   Download
6. Feed Act, 2033 Admin   Download