Government of Nepal

Ministry of Agriculture and Livestock Development

Department of Food Technology and Quality Control

Babarmahal, Kathmandu

   Babarmahal, Kathmandu, Nepal
 Contact No.: +977-1-4262369, 4262741
 Fax : +977-1-4262337
 E-mail: info@dftqc.gov.np

Clear
S.N. Title Division/Office Published Date
1. उपभोक्ता संरक्षण सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधयेक Admin 2018-12-02   Download
2. दूध तथा दुग्ध पदाथथको स्वच्छता एवम् गुणस्तर निदेशिका, २०७५ Admin 2018-10-09   Download
3. आन्तरिक क्वारेन्टाइन निर्देशिका, २०७१ Admin 2018-06-24   Download
4. खाद्य बस्तुको गुणस्तर निर्धारण सम्बन्धि भएको हेरफेर सम्बन्धि राजपत्रमा २ Admin 2018-02-08   Download
5. प्रशोधित पिउने पानि उत्पादन मापदण्ड सम्बन्धि निर्देशिका २०७४ Admin 2017-11-13   Download
6. Dietary Supplement Guideline Admin   Download