नेपाल सरकार

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रायल

खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग

बबरमहल, काठमाण्डौ

   बबरमहल, काठमाण्डौ, नेपाल
 सम्पर्क नं.: +९७७-१-४२६२३६९, ४२६२४३०
 फ्याक्स : +९७७-1-४२६२३३७
 E-mail: info@dftqc.gov.np

क्र.सं. नाम
1. Acts हेर्नुहोस्
2. Directives/Policies हेर्नुहोस्
3. Monitoring Report हेर्नुहोस्
4. NepalGAP Certification हेर्नुहोस्
5. Publications हेर्नुहोस्
6. Quaterly Report हेर्नुहोस्
7. Regulation हेर्नुहोस्
8. Right to Information related हेर्नुहोस्
9. Yearly Report हेर्नुहोस्