नेपाल सरकार

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रायल

खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग

बबरमहल, काठमाण्डौ

   बबरमहल, काठमाण्डौ, नेपाल
 सम्पर्क नं.: +९७७-१-४२६२३६९, ४२६२४३०
 फ्याक्स : +९७७-1-४२६२३३७
 E-mail: info@dftqc.gov.np

Clear
क्र.सं. शिर्षक महाशाखा/कार्यालय प्रकाशित मिति
1. National Food Safety Policy 2076 Admin 2019-09-03   डाउनलोड
2. प्रशोधित पिउने पानी उत्पादन मापदण्ड सम्बन्धि निर्देशिका २०७४ Admin 2019-06-02   डाउनलोड
3. उपभोक्ता संरक्षण सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधयेक Admin 2018-12-02   डाउनलोड
4. दूध तथा दुग्ध पदाथथको स्वच्छता एवम् गुणस्तर निदेशिका, २०७५ Admin 2018-10-09   डाउनलोड
5. आन्तरिक क्वारेन्टाइन निर्देशिका, २०७१ Admin 2018-06-24   डाउनलोड
6. खाद्य बस्तुको गुणस्तर निर्धारण सम्बन्धि भएको हेरफेर सम्बन्धि राजपत्रमा २ Admin 2018-02-08   डाउनलोड
7. Dietary Supplement Guideline Admin   डाउनलोड