नेपाल सरकार

कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय

खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग

बबरमहल, काठमाण्डौ

   बबरमहल, काठमाण्डौ, नेपाल
 सम्पर्क नं.: +९७७-१-४२६२३६९, ४२६२७४१
 फ्याक्स : +९७७-1-४२६२३३७
 E-mail: info@dftqc.gov.np

Clear
क्र.सं. शिर्षक महाशाखा/कार्यालय प्रकाशित मिति
1. Pest List of Nepal Admin 2018-06-24   डाउनलोड
2. Requirements for the Establishment of Areas of Low Pest Prevalence 2014 Admin 2018-06-24   डाउनलोड
3. Technical Guidelines for Sampling in Consignment of NTFPs Admin 2018-06-24   डाउनलोड
4. Standard Technical Protocols for Collection and Handling of Disease Samples Admin 2018-06-24   डाउनलोड
5. DETERMINATION OF PEST STATUS IN AN AREA Admin 2018-06-24   डाउनलोड
6. मिथाइल ब्रोमाइड धुमिकरण र अन्तराष्ट्रिय कारोवारमा काठका प्याकिङ्ग वस्तुम Admin 2018-06-24   डाउनलोड
7. Frit Fly Survey Protocol Admin 2018-06-24   डाउनलोड
8. A Guideline on Pest Free Area Declaration for Cabbage Admin 2018-06-24   डाउनलोड
9. NATIONAL STANDARD FOR PYTOSANITORY MEASURES Admin 2018-06-24   डाउनलोड
10. मासु तथा मासुको परिकार आयात निर्यात मापदण्ड, २०६४ Admin 2018-06-24   डाउनलोड
11. पशु ढुवानी मापदण्ड,२०७४ Admin 2018-06-24   डाउनलोड
12. अण्डा ढुवानी तथा भण्डारण मापदण्ड, २०७१ Admin 2018-06-24   डाउनलोड
13. माछा भुरा बारे मापदण्ड, २०६१ Admin 2018-06-24   डाउनलोड
14. Annual Progress Report 2073/74 BS Admin 2018-03-05   डाउनलोड
15. Food Research Bulletin(2016/17) 2073/74 BS Admin 2018-03-05   डाउनलोड
16. Annual Bulletin(2073/74) 2016/17 Admin 2018-03-05   डाउनलोड
17. Details of Activities according to Right to Information Admin   डाउनलोड
18. Sample Analysis Request Form Admin   डाउनलोड
19. Before Import; Please read Admin   डाउनलोड
20. Application for Consultancy Admin   डाउनलोड
21. Application for Short Term Training Admin   डाउनलोड
22. Food Standard (Published in Nepal Gazette 2057.10.23) Admin   डाउनलोड
23. Food Composition Table Admin   डाउनलोड