नेपाल सरकार

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रायल

खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग

बबरमहल, काठमाण्डौ

   बबरमहल, काठमाण्डौ, नेपाल
 सम्पर्क नं.: +९७७-१-४२६२३६९, ४२६२७४१
 फ्याक्स : +९७७-1-४२६२३३७
 E-mail: info@dftqc.gov.np

News & Notices


import application with Check list

प्रकाशित मिति: 2019-05-19

प्रेस नोट: २०७६-१-४

प्रकाशित मिति: 2019-04-23

प्रेस नोट: २०७६-१-९

प्रकाशित मिति: 2019-04-23

प्रेस नोट: २०७५-१२-०५

प्रकाशित मिति: 2019-03-23

Import Application With Checklist

प्रकाशित मिति: 2018-04-19