Government of Nepal

Ministry of Agriculture and Livestock Development

Department of Food Technology and Quality Control

Babarmahal, Kathmandu

   Babarmahal, Kathmandu, Nepal
 Contact No.: +977-1-4262369, 4262430
 Fax : +977-1-4262337
 E-mail: info@dftqc.gov.np

21
Feb

सेवा करारको परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको सूचना

By : DFTQC

सेवा करारको परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको सूचना
सूचना जारी मिति २०७४।११।०८
 
यस विभाग मातहत निकायका लागि कृषि सेवा खाद्य पोषण तथा गुण नियन्त्रण समुहका खाद्य अनुसन्धान अधिकृत र प्राविधिक सहायक स्तरका कर्मचारी आगामी २०७५ आषाढ मसान्तसम्मका लागि सेवा करारमा लिन दरखास्त आह्वान गरिए अनुसार पर्न आएका दरखास्तहरु मध्ये कैफियतमा उल्लेखित गरिए अनुसार हुने गरी स्वीकृत भएको र  उक्त दुवै पदको वस्तुगत परीक्षा निम्नानुसारको मिति, समय र स्थानमा हुने व्यहोरा सम्बन्धित परीक्षार्थी उम्मेद्वारहरुलाई जानकारी गराउँदै सो परीक्षामा अनुपस्थित हुने उम्मेद्वारलाई अर्को व्यवस्था नहुने व्यहोरा समेत यसै सूचनाद्वारा अवगत गराइन्छ ।
परीक्षा हुनेः 
मितिः २०७४।११।१२ शनिवारका दिन 
समयः खाद्य अनुसन्धान अधिकृत पदको दिनको ११ बजेदेखि र प्राविधिक सहायक पदको अपरान्ह २ बजेदेखि शुरु हुने ।
स्थानः मदन भण्डारी मेमोरियल कलेज, अनामनगर, धोविखोला (सिंहदरवार पूर्वी गेटबाट १५० मीटर पूर्वतर्फ)
 
 
सेवा करार परीक्षा संचालन तथा समन्वय समिति
खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग