परम्परागत खाद्य पदार्थहरु पुष्टकारी, गुदपाक, चिउरा, तथा दालमोठ भुजियाको अनिवार्य गुणस्तर मापदण्ड नेपाल राजपत्रमा प्रकासित

Published On: 2020-09-20

Download

Contact Info

Department of Food Technology and Quality Control

Babarmahal, Kathmandu, Nepal

Phone : +977-1-4262369, 4262430

Fax :+977-1-4262337

Email: info@dftqc.gov.np

WEB : www.dftqc.gov.np

Site Visited

site visit

   Video Gallery View All

National Anthem of Nepal