Department of Food Technology and Quality Control

Government of Nepal
Ministry of Agriculture and Livestock Development

Department of Food Technology and Quality Control

Babarmahal,Kathmandu

Rules & Regulations


Logo Information Title Action
खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर ऐन २०८१
May 8, 2024
Download
खाद्य तथा दाना पदार्थको अनिवार्य गुणस्तर मापदण्ड २०८०
April 7, 2024
Download
खाद्य पदार्थमा औद्योगिक ट्रान्स फ्याट (Industrial Trans Fat) को अधिकतम सीमा तथा खाद्य पदार्थको सिधा सम्पर्कमा...
February 11, 2024
Download
०७.२९ पौष्टिक तत्व स्तरोन्नति गरिएको चामलको अनिवार्य गुणस्तर मापदण्ड (२०८०/०४/०१)
July 18, 2023
Download
खाद्य पदार्थमा जीवनाशक विषादीको अवशेष सीमा निर्धारण (संख्या १०)- २०८०/०२/२५
June 19, 2023
Download
कुखुराको दानाको गुणस्तर तथा मात्रासम्बन्धी सूचना (सं ८ )-२०८०-०२-१५
June 1, 2023
Download
खाद्य पदार्थमा मेलामाईन, अल्कोहलजन्य पेय तथा प्याक गरिएको पिउने पानीको अनिवार्य मापदण्ड २०७५/१/५
April 10, 2023
Download
पुष्टकारी, गुँदपाक, चिउरा तथा दालमोठको अनिवार्य मापदण्ड २०७७/०५/२९
April 10, 2023
Download
फलफूलको रस, पेय, नेक्टरको अनिवार्य मापदण्ड तथा विश्लेषण एवं अन्य सेवाको गैह्रकर राजश्व दर ७८/४/२५
April 9, 2023
Download
अन्नमा आधारित पूरक बाल आहारको मापदण्ड तथा खाद्य वस्तुमा हेभिमेटलको मापदण्ड
March 15, 2023
Download
Food Act 2023
December 25, 2022
Download
Food Act 2023
December 25, 2022
Download
खाद्य नियमावली, २०२७
December 25, 2022
Download
Food Regulation, 1970
December 25, 2022
Download
दाना पदार्थ नियमावली, २०४१ संशोधन सहित
December 25, 2022
Download
Directives on Production, Processing and Distribution of Meat and Meat Products 2073
December 25, 2022
Download
Directives on hotel restaurant standardization based on food safety
December 25, 2022
Download
Dietary Supplement Guideline 2072
December 25, 2022
Download
दूध तथा दुग्ध पदार्थको स्वच्छता एवम् गुणस्तर निदेशिका, २०७५
December 25, 2022
Download
Directives on Production of Processed Drinking Water 2074
December 25, 2022
Download
राष्ट्रिय खाद्य स्वच्छता नीति, २०७६
December 25, 2022
Download
Feed Act, 2023
December 25, 2022
Download
Food Act, 2023
December 25, 2022
Download
खाद्य ऐन २०२३
December 25, 2022
Download
दाना-पदार्थ ऐन २०३३
December 25, 2022
Download
राजपत्रमा प्रकाशित दाना पदार्थ ऐन, २०३३ देहायका जिल्लाहरुमा प्रारम्भ हुने
December 25, 2022
Download