Department of Food Technology and Quality Control

Government of Nepal
Ministry of Agriculture and Livestock Development

Department of Food Technology and Quality Control

Babarmahal,Kathmandu

Uncategorized


Logo Information Title Action
“खाद्य प्रशोधन प्रविधि” तालिम सम्बन्धी मिति २०८१।१।२८ गतेको कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित सूचना
May 10, 2024
Download
खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागको माघ महिनामा भएका मुख्य मुख्य कार्यविवरण
February 14, 2024
Download
खाद्य प्रशोधन प्रविधि तालिम सम्बन्धि कान्तिपुर दैनिकमा मिति २०८०/८/१४ मा प्रकाशित सूचना
December 1, 2023
Download
ELISA Plate reader with washer and reagent खरिद सम्बन्धि विद्युतिय बोलपत्र आव्हान गरिएको मिति २०८०/८/७को सूचना
November 27, 2023
Download
RBPR Reagent Kit खरिद सम्बन्धि विद्युतिय बोलपत्र आव्हान गरिएको सूचना
November 11, 2023
Download
List of new register and renewed Dietary supplement product from 2080/05/01 to 2080/05/31
October 12, 2023
Download
नेपाल असल कृषि अभ्यास प्रमाणिकरणको सम्झौता
July 16, 2023
Download
नेपाल असल कृषि अभ्यास प्रमाणिकरणको लागि चेकलिष्ट
July 16, 2023
Download
ISO/IEC 17025:2017 Accreditation Certificate of Food and Feed Lab, FTQCO Biratnagar
April 4, 2023
Download
राष्ट्रिय खाद्य स्वच्छता नीति, २०७६
December 25, 2022
Download