Department of Food Technology and Quality Control

Government of Nepal
Ministry of Agriculture and Livestock Development

Department of Food Technology and Quality Control

Babarmahal,Kathmandu

खाद्य स्वच्छता दिवसका अवसरमा उत्कृष्ट योगदान पुर्याएका कर्मचारीहरूलाइ सम्मान स्वरूप प्रशंसा पत्र प्रदान गरिएको