Department of Food Technology and Quality Control

Government of Nepal
Ministry of Agriculture and Livestock Development

Department of Food Technology and Quality Control

Babarmahal,Kathmandu

खाद्य उद्योग दर्ताको लागी सिफारिस लिन के कस्ता कागजात आवश्यक पर्दछन ? साथै राजस्व कति लाग्दछ ?


  • रु.१०(दश) को हुलाक टिकट टाँस गरेको निवेदन,
  • उद्योग दर्ता गर्ने  कार्यालयले पठाएको पत्र,
  • खाद्य उद्योग स्थापना गर्न चाहाने व्यक्तिको नागरिकताको प्रतिलिपि, र
  • खाद्य उद्योगमा उत्पादन गर्न अपनाइने प्राविधिक योजना पेश गर्नुपर्छ; र सो योजनामा तोकिएको खाद्य बस्तु उत्पादन गर्न आवश्यक कच्चा पदार्थको स्रोत र किसिम, मेसिनरीहरुको विवरण, सरसफाइको व्यवस्था, उत्पादन बिधि, प्राविधिक जनशक्तिको व्यवस्था तथा गुण नियन्त्रणको लागी आवश्यक अन्य कुराहरु खुलाएको हुनुपर्नेछ ।
  • उद्योग सिफारिको राजस्व रु २००  लाग्छ ।