Department of Food Technology and Quality Control

Government of Nepal
Ministry of Agriculture and Livestock Development

Department of Food Technology and Quality Control

Babarmahal,Kathmandu

Publications


Logo Information Title Action
खाद्य तथा दाना पदार्थको अनिवार्य गुणस्तर मापदण्ड २०८०
April 7, 2024
Download
आहारपूरक (डाइटरी सप्लीमेन्ट) खाद्य पदार्थ नियमन कार्यविधि २०७२ तथा आ.व. २०७९/८० को उत्पादन दर्ता / नविकरण...
March 17, 2024
Download
National food safety policy 2076
February 23, 2024
Download
नेपाल असल कृषि अभ्यास प्रमाणिकरणको लागि आवेदन फारम
July 16, 2023
Download
बार्षिक प्रगति प्रतिवेदन (२०७८/७९)
July 14, 2023
Download
Annual Bulletin (English) 2078/79
July 14, 2023
Download
Laboratory Manual on Isolation, Identification, and Antimicrobial Susceptibility Testing of Food Borne Bacteria
April 22, 2023
Download
Annual Bulletin 2072/73
December 25, 2022
Download
Progress Report 2070/71
December 25, 2022
Download
Annual Report 2068
December 25, 2022
Download
Annual Bulletin 2063/64
December 25, 2022
Download
Annual Bulletin 2061/62
December 25, 2022
Download
GAP प्रमाणीकरणका लागि आवेदन फाराम
December 25, 2022
Download
GAP Certifying Body Brochure
December 25, 2022
Download
NepalGAP Check list Nepali
December 25, 2022
Download
NepalGAP Contract
December 25, 2022
Download
NEPAL GAP SCHEME
December 25, 2022
Download
NepalGAP Certification Body Brochure
December 25, 2022
Download
सुचनाको हक सम्बन्धि प्रकाशित विवरण
December 25, 2022
Download