Department of Food Technology and Quality Control

Government of Nepal
Ministry of Agriculture and Livestock Development

Department of Food Technology and Quality Control

Babarmahal,Kathmandu

Regulations/Standards


Logo Information Title Action
०७.२९ पौष्टिक तत्व स्तरोन्नति गरिएको चामलको अनिवार्य गुणस्तर मापदण्ड (२०८०/०४/०१)
July 18, 2023
Download
खाद्य पदार्थमा जीवनाशक विषादीको अवशेष सीमा निर्धारण (संख्या १०)- २०८०/०२/२५
June 19, 2023
Download
कुखुराको दानाको गुणस्तर तथा मात्रासम्बन्धी सूचना (सं ८ )-२०८०-०२-१५
June 1, 2023
Download
खाद्य पदार्थमा मेलामाईन, अल्कोहलजन्य पेय तथा प्याक गरिएको पिउने पानीको अनिवार्य मापदण्ड २०७५/१/५
April 10, 2023
Download
पुष्टकारी, गुँदपाक, चिउरा तथा दालमोठको अनिवार्य मापदण्ड २०७७/०५/२९
April 10, 2023
Download
फलफूलको रस, पेय, नेक्टरको अनिवार्य मापदण्ड तथा विश्लेषण एवं अन्य सेवाको गैह्रकर राजश्व दर ७८/४/२५
April 9, 2023
Download
अन्नमा आधारित पूरक बाल आहारको मापदण्ड तथा खाद्य वस्तुमा हेभिमेटलको मापदण्ड
March 15, 2023
Download
Food Act 2023
December 25, 2022
Download
Food Act 2023
December 25, 2022
Download
खाद्य नियमावली, २०२७
December 25, 2022
Download
Food Regulation, 1970
December 25, 2022
Download
दाना पदार्थ नियमावली, २०४१ संशोधन सहित
December 25, 2022
Download